سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 86
عضوهیات رییسه کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پرس آنلاین:
نقشه جامع علمی کشور باید تفکیک شود
پرس آنلاین:عضوهیات رییسه کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت:حقیقتابرای تدوین این نقشه زحمات زیادی کشیده شده ونکاتی که درنقشه به آنهااشاره شده خیلی آرمانی است ودرسطح کلان است وبرای اجرابایدتفکیک شوندوزمینه عملیاتی کردن آن ازطرف همه دستگاه هاوقوای سه گانه بایدفراهم شود.

حجت الاسلام سلیمی عضوهیات رییسه کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی  در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پرس آنلاین با بیان اینکه نقشه جامع علمی عرصه های متفاوتی راموردتوجه قرارداده  است گفت: ازجمله مباحث فرهنگی تاعلمی وفناوری وکیفیت بخشی تحصیلات دردانشگاه هاواین امرکلی است که برای خوب اجراشدن نیازبه آیین نامه اجرایی داردوبایدهرچه سریعتربندهای اجرایی آن عملیاتی شود.این بندهانکات عمیقی رادربرداردوبرای هرکدام ازاین بندهانیزآیین نامه ای تدوین واجراشودوبرای عملیاتی شدن آن زمان بندی کرد.

وی ادامه داد:برای اجرایی شدن اجزای این نقشه با یدبه اسنادبالادستی حتماتوجه شودتاباآنهاهماهنگی لازم وجودداشته باشد ودراین زمینه نقش شوراخیلی مهم است شورابه عنوان یک ناظزبایدبه میدان بیایدورصدکردن آن رابه عهده بگیرد.

سلیمی  درمورد تحول نظام آموزشی خاطر نشان ساخت:درنقشه مواردوموضوعات دقیقی صورت گرفته منتهادربخش آموزش مسایل خیلی کلی بیان شده واین نیازبه برش داردوحتی برشهاهم بایدبه چندبخش برش زده شوداول اینکه چه اهدافی رامیتوتنندپیش روی خودداشته باشند.نکته دوم برش زمانی آن است چون نقشه به خودی خوددارای یکسری آموزه های کلی است مثل اینکه بگوییم راستگویی خوب است ویااینکه بگوییم گفتارنیک پندارنیک ولی بایدبه صورت مصداقی به آنهابپردازیم.

وی ادامه داد:برش سوم سازگاری مباحث آموزشی برحسب مناطق مختلف کشوراست یعنی بایدبرحسب جغرافیای هرمنطقه ای بحث آموزش رامطرح کنیم .نکته بعدی برای عملیاتی کردن این برش نیازآن به یکسری متون است وتهیه این متون وموادیکی ازکارهای بسیارمهمی است که بایددیده شودکه الان به صورت کلی بیان شده است ونکته بعدراجع به منابع انسانی است که این محتوارابتواننداجرایی وعملیاتی کنندوبه تولیددرست محتواومنابع شناسی دست یابند.

 

 

 


نقشه جامع  علمی کشور باید تفکیک شود
نقشه جامع  علمی کشور باید تفکیک شود
چاپ این صفحه
لینک ها