سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 320
در گفتگو با پرس آنلاین عنوان شد:
عدم لحاظ بودجه کافی عملیات پیوست فرهنگی را کند می کند
پرس آنلاین:عدم لحاظ بودجه کافی را باعث کند شدن عملیات پیوست فرهنگی دانست و ادامه داد: برای پیوست فرهنگی آن بودجه لازم درنظرگرفته نمیشود که البته تمام مشکل هم بودجه نیست بلکه مشکل اجراهم وجوددارد.

حجت الاسلام ابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی ورییس مرکز امورمساجد  حجت الاسلام ابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی ورییس مرکز امورمساجد  در گفتگو با خبرنگار پالمانی پرس آنلاین درخصوص پیوست فرهنگی به گفته مقام معظم رهبری تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودندهرکاری بخواهدانجام شودبایدپیوست فرهنگی داشته باشد.

ابراهیمی ادامه داد:پیوست فرهنگی به این معناست که هیچ کاری بدون پشتوانه فرهنگی انجام نشودو هرکاری که پیوست فرهنگی داشته باشدبطورطبیعی درجامعه جا افتاده وموردحمایت قرارمیگیرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی مشکل اساسی جامعه را مساله عفاف وحجاب دانست و تصریح کرد:این مسئله قانون دارد که با برخوردقانون میتوان مشکل را حل کرد ولی نباید برخوردشان همانند قوه قهریه باشد که به دلیل عدم پیوست فرهنگی کاری پیش نود.

وی گفت: درجامعه  فضابایدفضایی بشودکه اگرکسی جرمی مرتکب شد و پلیس به سراغ وی آمد مردم اینکاررابستایند که این همان اجرای درست کار فرهنگی  است.

ابراهیمی عدم لحاظ بودجه کافی را باعث کند شدن عملیات پیوست فرهنگی دانست و ادامه داد:باید هرکجاکاری انجام شودبعد فرهنگی آنهم درنظرگرفته شودوبرای آنهم ضمانت گذاشته شودمثلابرای انجام کاری بودجه درنظرگرفته میشود ولی برای پیوست فرهنگی آن  بودجه لازم درنظرگرفته نمیشود که البته تمام مشکل هم بودجه نیست بلکه مشکل اجراهم وجوددارد.

وی در پایان گفت:برای مثال برای اجرای طرح عفاف وحجاب یک عزم ملی لازم است واگرچه قوه قهریه لازم است اماواقعیت امراین است که فقط باقوه قهریه نمیشودعفاف وحجاب درست کردوروش این است که اگراین کاربخواهدجای خودرابازکندبایدابتداازخوشروع کنیم حتی دولت بایدابتداازدستگاه های خودشروع کند.


عدم لحاظ بودجه کافی عملیات پیوست فرهنگی را کند می کند
عدم لحاظ بودجه کافی عملیات پیوست فرهنگی را کند می کند
چاپ این صفحه
لینک ها