سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 182
در گفتگو با پرس آنلاين مطرح شد:
هدف اصلي انقلاب تحول نظام آموزشي است
پرس آنلاين: رييس فراكسيون دانشگاهيان مجلس شوراي اسلامي گفت: بحث تحول نظام آموزشي ازخواسته هاي مهم رهبري ومردم است وجزواهداف انقلاب محسوب ميشود.

مصطفي كواكبيان رييس فراكسيون دانشگاهيان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پرس آنلاين در خصوص لزوم تحول نظام آموزشي گفت: بحث تحول نظام آموزشي راازخواسته هاي مهم رهبري ومردم ونيزخودمان ميدانيم وجزواهداف انقلاب محسوب ميشود.

وي ادامه داد: 5دليل رابراي اين تحول وجود دارد يكي اينست كه يك نظام آموزشي باقيمانده ازتفكراتي كه درغرب مطرح شده است وقطعااينكاربايدبومي سازي شوددوم اينكه بابافت فرهنگي وشرايط اعتقادي واجتماعي وسياسي ماهمخواني داشته باشد.

كواكبيان سومين دليل تحول را بحث اسلامي شدن دانست و گفت: بالاخره انقلاب كه بوجودآمدبراساس ايدئولوژي اسلام بوده است وچهارم  اينكه ايراني بودن اين تحول است كه ازمتفكران وانديشمندان ايران ماهست زيراآنهاهم انديشه هايي غني  داشته اندمثلادربحث سياسي خيلي بحثهاي كليدي داشته اندهمچنين است دررشته هاي ديگرآموزشي كه ايرانيان همواره سرآمدبوده اند.

رييس فراكسيون دانشگاهيان مجلس شوراي اسلامي افزود:پنجم اينكه بسياري ازعلوم ونظامهاي آموزشي به روزنشده اندوبوي كهنگي آن همه جاراپوشانده وبالاخره بايددرآنهانوآوري ايجادشودوطبيعتابايدتجديدشود.

وي در پايان گفت:مثلاماازكتب دهه 60 ميلادي براي آموزش استفاده ميكنيم كه ضرورت به روزآوري آن بسيارمهم است.ضمن اينكه مانبايددراين زمينه باري به هرجهت حركت كنيم وبهتراست ازشهيدبهشتي هم يادي كنيم كه ايشان درتمام زمينه هابرنامه ريزي داشته است وطبيعتادربرنامه جامع علمي كشوربايدببينيم كه درافق برنامه چشم اندازميخواهيم به كجا برسيم وضمن اينكه ماممكن است انتقاداتي هم به رونداجرايي شدن نقشه داشته باشيم ولي كلا بايدازآن حمايت كنيم زيرامجموعاكارمثبتي است مخصوصادرموردتحول نظام آموزشي وبويژه درموردتحول درعلوم انساني.


هدف اصلي انقلاب تحول نظام آموزشي است
هدف اصلي انقلاب تحول نظام آموزشي است
چاپ این صفحه
لینک ها