سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 171
عضوكميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با پرس آنلاین:
حضوردرمجامع علمي و سمينارها ایران را در صحنه بین الملل پررنگ می کند
پرس آنلاین:عضوكميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: ماميتوانيم باانجام سمينارهاي علمي وحضوردرمجامع علمي دنياونوشتن مقالات علمي به هدفي كه داريم نزديكترشويم والبته ممكن است بتوانند اينكار ما را به تاخيربيندازندولي نميتوانند ما را تحريم كنند.

بيژن نوباوه عضوكميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پرس آنلاین در خصوص لزوم تحول نظام آموزشي گفت: تحول نظام آموزشي طرح بسارمهمي است ومثلا دربرخي ازكشورهاي پيشرفته حتي بندبند تحول نظام آموزشي باتاني انجام ميشود.

وی با بیان این که دركشورماهم نيازبه تغييرات آموزشي وجودداردودراويل انقلاب هم كه توسط امام خميني(ره) اين تغييرات اعلام شدمنظورايشان همين بودولي هم اكنون خيلي توجه نشده است ادامه داد:مثلادرخصوص علوم انساني كه اصلي ترين موضوعات تحول نظام آموزشي است رهبرمعظم انقلاب اسلامي شخضاورودپيداكرده اندوحتي ضرورت ايجادتغييرات درآموزش وپرورش وياآموزش عالي كه بسياري ازآنهاازمنابع خارجي است ياهمسوبانياز جامعه نيست چه بصورت علمي يا به صورت رشدي كه جامعه كرده است.

 عضوكميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت:شايدجامعه تقاضاي بشتري نسبت به منابع موجود دارد يا بدترازآن اكثرمنابع مامنابع غربي است مثل جامعه شناسي وروانشناسي وغيره .ولي اينكه مابخواهيم آنرابه سرعت انجام دهيم آنهم بدون كاركارشناسي ازچاته به چاه افتادن است پس تغييرات بايدبايك مطالعه عميق وچندجلنبه انجام شودمثل بحث مهندسي فرهنگي يانقشه جامع علمي كشور.

نوباوه دررابطه باارتباط علمي پژوهشي ايران باسايركشورها گفت:مانبايدبگوييم كه ماارتباط داريم يانه البته ماهنوزدراين زمينه هادچارتحريم هستيم يعني دنيانميخواهدمارشدكنيم كه اين ميتواندهم مثبت باشدوهم منفي.

وی ادامه داد:مثبت بودنش به اين معني است كه باعث ميشودبيشترتلاش كنيم ومنفي بودنش اينست كه اگردقت نكنيم ازقافله علم دنياعقب بمانيم وبه نظرمن كارسختي نيست يعني همانطوركه دنياسعي ميكندمارامنزوي كندولي ماميتوانيم باانجام سمينارهاي علمي وحضوردرمجامع علمي دنياونوشتن مقالات علمي به هدفي كه داريم نزديكترشويم والبته ممكن است بتواننداينكارمارابه تاخيربيندازندولي نميتوانندكلاتحريم كنند.


حضوردرمجامع علمي و سمينارها ایران را در صحنه بین الملل پررنگ می کند
حضوردرمجامع علمي و سمينارها ایران را در صحنه بین الملل پررنگ می کند
چاپ این صفحه
لینک ها