سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 170
رييس كميسين آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با پرس آنلاین:
ناهماهنگي بين دستگاههاي فرهنگي علت اصلی عدم ارتقاي فرهنگ اسلامي
پرس آنلاین:رييس كميسين آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: مهندسي فرهنگي تعريف خاص خودرادارد دربحث مهندسي فرهنگي بايدهماهنگي بين دستگاه هابراي كارهاي فرهنگي درجهت ارتقاي فرهنگ اسلامي وجودداشته باشد.

دكترعباسپوررييس كميسين آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پرس آنلاین در خصوص مهندسی فرهنگی گفت:مهندسي فرهنگي بعدازچندسال ازتاكيدات مقام معظم رهبري اخيراتوسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي درحال عملياتي شدن ميباشدكه دراين رابطه جلساتي هم برگزارشده است .

وی با بیان اینکه مابراي عملياتي شدن مهندسي فرهنگي بايدابتداببينيم هدف چيست وچه برنامه هايي رابراي بهتراجرايي شدن آن درنظرداريم ادامه داد: مهندسي فرهنگي تعريف خاص خودرادارد دربحث مهندسي فرهنگي بايدهماهنگي بين دستگاه هابراي كارهاي فرهنگي درجهت ارتقاي فرهنگ اسلامي  وجودداشته باشد.

عباسپور تصریح کرد:دستگاههاي مافعاليت فرهنگي دارندودراين رابطه اعتبارات زيادي راهزينه مي كنندولي متاسفانه به همان دليل ناهماهنگي بين آنهابه نتيجه مطلوب نميرسدمثلادرزمينه فرهنگ عفاف وحجاب اعتبارات زيادي هزينه ميشودولي بعضا نتيجه آن معكوس بوده است آنهم به دليل هماهنگ نبودن دستگاها هاي مربوطه دراين زمينه كه درايبن باره نقش شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه به قول مقام معظم رهبري ديده بان فرهنگي كشورميباشد.

رييس كميسين آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بايد بيشترازقبل به اين موضوع نظارت داشته باشدونحوه هزينه شدن اعتبارات راپيگيري نمايديا به عبارت بهترزودترمهندسي فرهنگي رااجرايي نمايدتااين ازهم گسيختگي درامورفرهنگي ازبين برودوهمه دستگاه هاباهمسويي دراين زمينه حركت نمايند.يعني درحقيقت مهندسي فرهنگي نقشه اي است كه جزء جزء وظايف دستگاههارادررابطه باامورفرهنگي مشخص كرده است.

 


ناهماهنگي بين دستگاههاي فرهنگي علت اصلی عدم ارتقاي فرهنگ اسلامي
ناهماهنگي بين دستگاههاي فرهنگي علت اصلی عدم ارتقاي فرهنگ اسلامي
چاپ این صفحه
لینک ها