سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 146
در گفتگو با پرس آنلاین مطرح شد:
عدم وجود برنامه اي جامع براساس فرهنگ اسلامي در ايران
پرس آنلاین: عضوكميسيون آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بیان اینکه تاکنون اي برنامه اي جامع براساس فرهنگ اسلامي در ايران وجود نداشته است گفت:طرح هایی که مسولين به تصويب رسانده بودند به صورت بخشي نگري بوده است.

لاله افتخاري عضوكميسيون آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پرس آنلاین درخصوص مهندسي فرهنگي گفت: تاكنون برنامه اي جامع وهمه سونگروبراساس فرهنگ اسلامي ايراني وبراساس نيازهاي زمان  دركشوروجودنداشته  وطرحهاولوايحي كه تاكنون مسولين به تصويب رسانده بودندبه صورت بخشي نگري بوده است.

وی افزود: به همين خاطرهمساني وهمخواني بين اقدامات فرهنگي كشوروجودنداردگاهي اوقات همديگررادفع وگاهي اوقات همپوشاني داشته اندوگاهي اوقات خلاهاي زيادي وجودداردومتوليان خاصي براي آن وجودنداردوحتي دررصدآنهم ضعف وجودداردومقام معظم رهبري هم مكررابه اين نكات مهم توجه داده اند.

افتخاری با بیان مثالی ادامه داد: براي مثال دربحث قرآني همه خودراارادتمندومخلص قرآن ميدانستندولي فعاليتي كه همه سونگرومختص قرآن باشدوهمچنن برنامه مناسبي براي آن هيچوقت لحاظ نميشدتااينكه اخيراتوانستيم شوراي توسعه فعاليت قرآني رابه تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسانيم كه اين خودقدم موثري بوده وبه دنبال اين بركات آن نيزازراه ميرسدمثلادربحث بودجه ودربحث برنامه پنجم وهمچنين دربحث الزامات وراهكارهاي آن.

عضوكميسيون آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي راجع به موضوع فرهنگ كشورگفت:این موضوع نیز به همين ترتيب است يعني اينكه مابتوانيم دربحث هنر‌يادربحث سينماوتئاتروتاليف كتاب وتربيت نيروي متخصص وكلادرهمه اين زمينه هابرنامه جامعي نداشتيم كه مناسب نيازماباشدوبه همين دليل مهندسي فرهنگي به كمك نظم بخشي وانسجام برنامه هاي مذكور آمده وبه ايجاديكسري  ارتباطات تعريف شده بين فعاليتهاي فرهنگي اقدام كرده وبراساس آنچه كه آموزه هاي ديني ماو مقام معظم رهبري وسندهاي بالادستي ازماخواسته انديكسري برنامه هاوشرح وظايفي راتعريف نموده است وبنحوي موردبررسي قرارداده است كه چندسالي است درشوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح ميباشدو اخيرانيز جايگاه قرآن درمهندسي فرهنگي مطرح شدوجلساتي گذاشته شده كه به نظرمن همه ابعادمهندسي فرهنگي بايدازمنظرقرآن تدوين شودتابتوانيم امتي الگو باشيم كه ويژگي خاص انقلاب ماكه فرهنگي بودن آنست اين راميطلبد.


عدم وجود برنامه اي جامع براساس فرهنگ اسلامي در ايران
عدم وجود برنامه اي جامع براساس فرهنگ اسلامي در ايران
چاپ این صفحه
لینک ها