سخن پیامبران :  

تبلیغات  حسنی: نیش خبرنگار برای جامعه لازم و خوشایند است/ اصحاب رسانه امنیت خاطر را به مردم هدیه داده‌اند
  اجرای طرح "کاهش آلودگی" از اول آبان در کل پایتخت/ به خودروهای فاقد معاینه فنی اجازه تردد نمی دهیم
  خودروسازان ملکف به اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی هستند/قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری هستند/آغاز اجرای فاز سوم استانداردهای٨٥ گانه خودرو از اول دی امسال
  اوراق بیمه‌ای و ریسکی در بورس منتشر می‌شود
  هدف ما تبدیل ایران به مرکز ثقل فناوری‌های صنایع مالی و بانکی منطقه است
  از مسکوت ماندن 130 پرونده برج باغ تا ساخت 70 مال جدید در منطقه یک
  همایش ظرفیت‌های انقلاب، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی برگزار می شود
  مسعود افشانی: جشنواره نورنگار برای خود مسئولیت اجتماعی قائل است/تصمیم داریم ایران را توسط عکس و تصویر معرفی کنیم
  آمریکا با فشار اقتصادی و تحریم می خواهد مردم را در تنگنا قرار دهد
   عليرضا بلگوري؛ صيانت از سلامت و ثبات بانک بزرگترين وظيفه ما در اين مقطع زماني است

کد خبر : 171
عضوكميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با پرس آنلاین:
حضوردرمجامع علمي و سمينارها ایران را در صحنه بین الملل پررنگ می کند
پرس آنلاین:عضوكميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: ماميتوانيم باانجام سمينارهاي علمي وحضوردرمجامع علمي دنياونوشتن مقالات علمي به هدفي كه داريم نزديكترشويم والبته ممكن است بتوانند اينكار ما را به تاخيربيندازندولي نميتوانند ما را تحريم كنند.

بيژن نوباوه عضوكميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پرس آنلاین در خصوص لزوم تحول نظام آموزشي گفت: تحول نظام آموزشي طرح بسارمهمي است ومثلا دربرخي ازكشورهاي پيشرفته حتي بندبند تحول نظام آموزشي باتاني انجام ميشود.

وی با بیان این که دركشورماهم نيازبه تغييرات آموزشي وجودداردودراويل انقلاب هم كه توسط امام خميني(ره) اين تغييرات اعلام شدمنظورايشان همين بودولي هم اكنون خيلي توجه نشده است ادامه داد:مثلادرخصوص علوم انساني كه اصلي ترين موضوعات تحول نظام آموزشي است رهبرمعظم انقلاب اسلامي شخضاورودپيداكرده اندوحتي ضرورت ايجادتغييرات درآموزش وپرورش وياآموزش عالي كه بسياري ازآنهاازمنابع خارجي است ياهمسوبانياز جامعه نيست چه بصورت علمي يا به صورت رشدي كه جامعه كرده است.

 عضوكميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت:شايدجامعه تقاضاي بشتري نسبت به منابع موجود دارد يا بدترازآن اكثرمنابع مامنابع غربي است مثل جامعه شناسي وروانشناسي وغيره .ولي اينكه مابخواهيم آنرابه سرعت انجام دهيم آنهم بدون كاركارشناسي ازچاته به چاه افتادن است پس تغييرات بايدبايك مطالعه عميق وچندجلنبه انجام شودمثل بحث مهندسي فرهنگي يانقشه جامع علمي كشور.

نوباوه دررابطه باارتباط علمي پژوهشي ايران باسايركشورها گفت:مانبايدبگوييم كه ماارتباط داريم يانه البته ماهنوزدراين زمينه هادچارتحريم هستيم يعني دنيانميخواهدمارشدكنيم كه اين ميتواندهم مثبت باشدوهم منفي.

وی ادامه داد:مثبت بودنش به اين معني است كه باعث ميشودبيشترتلاش كنيم ومنفي بودنش اينست كه اگردقت نكنيم ازقافله علم دنياعقب بمانيم وبه نظرمن كارسختي نيست يعني همانطوركه دنياسعي ميكندمارامنزوي كندولي ماميتوانيم باانجام سمينارهاي علمي وحضوردرمجامع علمي دنياونوشتن مقالات علمي به هدفي كه داريم نزديكترشويم والبته ممكن است بتواننداينكارمارابه تاخيربيندازندولي نميتوانندكلاتحريم كنند.


حضوردرمجامع علمي و سمينارها ایران را در صحنه بین الملل پررنگ می کند
حضوردرمجامع علمي و سمينارها ایران را در صحنه بین الملل پررنگ می کند
چاپ این صفحه
لینک ها