سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 12905
همزمان با سومین رویداد تهران هوشمند انجام میشود
بازدید رایگان از رصدخانه‌ شهری و موزه نقشه
همزمان با هفته تهران هوشمند از 12 تا 19 آذر ماه، امکان بازدید از رصدخانه‌ شهری و موزه نقشه تهران برای عموم مردم و علاقه‌مندان به موضوعات حوزه‌ مدیریت شهری، آمار و اطلاعات جغرافیایی و نقشه های تاریخی تهران به صورت رایگان فراهم شده است.

، جلسات معرفی این دو مجموعه و بازدید از آنها از دوازدهم تا هفدهم آذرماه 98 در ساعت‌های مشخص برگزار خواهد شد.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام به نشانی smart.tehran.ir مراجعه کرده و با ثبت نام در فرم ویژه این رویداد از این امکان بهره‌مند شوند.
این بازدید شامل آشنایی با رصدخانه شهری تهران، مروری بر توسعه کالبدی شهر در یک قرن گذشته، بررسی اطلاعات جمعیتی به صورت مکان‌محور و آشنایی با مدل سه‌بعدی شهر تهران و داشبوردهای مدیریتی مرکز آمار و رصد شهری و همچنین آشنایی و بازدید از موزه نقشه تهران و نقشه های تاریخی موجود در گنجینه آن است.
گفتنی است رصدخانــه شــهری تهــران به عنــوان مرکــز تخصصــی مانیتورینگ و پایش شاخص‌های مدیریت شهری و پایگاهی جهت ارایه اطلاعات شاخص بـه تفکیـک پهنه‌هـای مناطـق ۲۲ گانـه شـهر تهـران در هفتـه تهـران هوشـمند بـه روی اقشــار مختلــف مــردم بــه ویــژه دانشــجویان و پژوهشـــگران بــاز می‌شود تــا در کنــار متخصصــان و صاحب نظــران، مـردم هـم بتوانند از ایـن امـکان مهـم شـهری دیـدن کـرده و بـا کارکردهـای مختلف آن آشـنا شوند.
همچنین مـوزه نقشـه تهـران نیـز بـه عنوان یکـی از مهمتریـن مراکز حفـظ تاریخچه شهرتهران شامل قدیمی‌ترین نقشه‌های موجود از تهران، شهرستان‌ها و ایـران شـناخته شـده اسـت. در ایـن مـوزه عـلاوه بـر نقشـه ها، تعـداد زیـادی کتـاب، نشـریه، ابـزار و ادوات قدیمـی تهیـه نقشـه نیـز نگهـداری می‌شـود و وجـود نقشـه‌های منحصـر بـه فـرد، ایـن مجموعـه را در نـوع خـود بی‌نظیـر کـرده اسـت.
بازدید رایگان از رصدخانه‌ شهری و موزه نقشه
بازدید رایگان از رصدخانه‌ شهری و موزه نقشه
چاپ این صفحه
لینک ها