سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 12651

توزيع سود سهام عدالت عملكرد سال 1396 شركتهاي سرمايه پذير به پايان رسيد
با پرداخت مبلغ 1620 ميليارد ريال به تعداد یک میلیون و 756 هزار و 937 نفر از مشمولين سهام عدالت مربوط به كاركنان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی در دو بانك ملت و رفاه كارگران، عملیات گسترده توزيع سود سهام عدالت توسط سازمان خصوصی سازی از محل عملكرد سال 1396 شركتهاي سرمايه پذير که در مجامع عمومی سال 1397 این شرکتها مصوب شده و دریافت گردیده به پايان رسيد.به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، با پرداخت مبلغ1620 ميليارد ريال به تعدادیک میلیون و 756 هزار و 937 نفر از مشمولين سهام عدالت مربوط به گروه كاركنان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان صندوق های تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح در دو بانك ملت و رفاه كارگران، توزيع سود سهام عدالت از محل عملكرد سال 1396 شركتهاي سرمايه پذير سهام عدالت که در سال 1397 مصوب شده و توسط سازمان خصوصی سازی وصول شده براي مشمولين داراي شماره شباي بانكي در سامانه سهام عدالت عملاً به پايان رسيد.

این گزارش می‌افزاید: سود عملكرد سال 1396 شركتهاي سرمایه پذیر سهام عدالت پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه کلیه شرکتهای سرمایه پذیر از جمله شركت پتروشيمي خليج فارس در مهرماه 1397 در مجموع به مبلغ47 هزار و 342 ميليارد ريال قطعی شد كه براي هر مشمول سهام عدالت با ارزش اوليه بر مبنای10ميليون ريالي مبلغیک میلیون و 750 هزار ريال تخصيص يافت.

این در حالی است که مبلغ سود دريافتي هر مشمول متناسب با ارزش دارايي اوليه سهام عدالت آن فرد متغير می باشد و بخش زیادی از مشمولین کمتر از مبلغ 10 میلیون ریال سهام با ارزش اولیه معادل این مبلغ دارند که در نتیجه متناسب با آن، سود آنان نیز کمتر از مبلغ 175 هزار تومان است.

همچنین نگاهی به عمليات توزيع سود سهام عدالت با اولويت اقشار كم درآمد آغاز و متناسب با دريافت سود مصوب شركتهاي سرمايه پذير سهام عدالتدر مجموع به ارزش کل 40 هزار و 394 میلیارد ریال و 41میلیون و 559 هزار و 942 نفر به ترتيب زیر است:

. مبلغ 8 هزار و 616 میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد 5 میلیون و 749 هزار و 348 نفر از گروه مددجویان تخفیف دار (کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی) که در تاریخ28 آبان 97 واریز آن شروع شده است.

. مبلغ 10 هزار و 993میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد 12 میلیون و 950هزار و 994 نفر از گروهروستائیان و عشایرکه در تاریخ18 دی ماه97 واریز آن شروع شده است.

. مبلغ 4 هزار و 968میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد 5 میلیون و 347هزار و 957 نفر از گروهکارگران فصلی و ساختمانیکه در تاریخ25 اسفندماه97 واریز آن شروع شده است.

. مبلغ 5هزار و 853میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد 6میلیون و 663هزار و 743 نفر از گروهسایر اقشارکه در تاریخ25 اسفندماه97 واریز آن شروع شده است.

. مبلغ 9هزار و 964میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد 10میلیون و 847هزار و 900 نفر از گروهکارکنان دستگاههای اجرایی و صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و نیروهای مسلحکه در تاریخ15 اردیبهشت 98واریز آن شروع شده است.

گفتنی است در حال حاضر تعداد بيش از چهار ميليون و هفتصد هزار نفر از مشمولين در قید حیات هنوز شماره شباي بانکی خود را وارد سامانه ننموده اند كه به محض ثبت شماره شبا، در سامانه سهام عدالت سود سهام عدالت آنان مربوط به سال 1395 و 1396 به صورت تجمیعی واريز خواهد شد.

لذا کما فی السابق به کلیه این گونه مشولینی که هنوز شماره شبا بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت نکرده اند توصیه می شود برای بهره مندی از این سود حتما اقدام به مراجعه و ورود و درج شبا بانکی در سامانه یاد شده کنند.

شايان ذكر است سامانه سهام عدالت به نشانی صورت 24 ساعته آماده ثبت شماره شباي مشمولين سهام عدالت مي‌باشد.
برای این خبر نظری ثبت نشده است
توزيع سود سهام عدالت عملكرد سال 1396 شركتهاي سرمايه پذير به پايان رسيد
توزيع سود سهام عدالت عملكرد سال 1396 شركتهاي سرمايه پذير به پايان رسيد
چاپ این صفحه
لینک ها