سخن پیامبران :  

تبلیغاتکد خبر : 11811

پیام دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی به نشست روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
این نشست امروز شنبه ۱۳ مرداد ماه با حضور میهمانان و مدعوین و اصحاب رسانه در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد.

پیام جناب آقای دکتر محمد حسین مختاری رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی به مناسبت این روز و نشست به شرح زیر می باشد:
بسمه تعالی

مقدم اندیشمندان محترم، دغدغه مندان حقوق بشر اسلامی، اهالی رسانه و دانشمند ارجمند دکتر آصفی را به دانشگاه مذاهب اسلامی گرامی می دارم.
از انجمن دانشجویی حقوق بشر اسلامی و معاونت بین الملل و پژوهش دانشگاه مذاهب اسلامی جهت برگذاری این نشست علمی تشکر و قدردانی دارم.
حقوق بشر امروز، نه ابزاری برای دفاع از انسان، زنان، کودکان و .... است بلکه ابزاریست به دست مدعیانش تا از افغانستان تا عراق از آسیا تا آفریقا و هر جای دنیا انسان به تمام مصادیقش را از هر مذهب و قومی، قربانی مطامع خود سازند.
اما معارف دینی حقوق انسان را نه محدود به نیاز های بشری _ دنیوی می داند. ونه ژست گیرانه از حقوق بشر بدون ترسیم وظایف و تکلیف او حرف میزند بلکه هم از حق دنیوی بشر میگوید و هم از حقوق بایسته ی فرا دنیویش. و البته هم از حق او میگوید هم از تکلیفش.
حقوق بشر اگر چه به اصطلاح یک مفهوم مدرن است اما قرآن کریم و معارف دینی قرن ها پیش از آن سخن رانده و با تبیین ارزش های اخلاقی و تقنین قوانین حقوقی _فقهی به حفظ این حقوق پرداخت است. اصل لقد کرمنا بنی آدم به عنوان یک ارزش بنیادی در حقوق بشر مورد تصریح کتاب آسمانی قرآن است.
منبع شریف نهج البلاغه و بویژه رساله الحقوق امام سجاد علیه السلام می تواند راهگشای خوبی در تبیین حقوق بشر اسلامی باشد.
البته امروز بر پژوهشگران و اسلام پژوهان است که حقوق بشر را با استناد به منبع سرشار وحی استنباط و استخراج کند.
دانشگاه مذاهب اسلامی در دوره جدید با توسعه رشته ها و میان رشته ها رسالت خود میدانند که به نظریه پردازی در عرصه های جدید بپردازد.
از این رو تاسیس رشته حقوق بشر اسلامی را با بهره گری از ظرفیت همه مذاهب اسلامی آن هم با رویکرد مقارن جزوه برنامه های آتی خود قرار داده است.
در پایان بار دیگر از حضور همه عزیزان سپاسگزاری میکنم و از اینکه بخاطر سفر بیرون کشور توفیق حضور در جمع شما عزیزان را ندارم عذر خواهم.

محمدحسین مختاری
۱۳ مردادماه ۹۷
پیام دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی به نشست روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
پیام دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی به نشست روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
چاپ این صفحه
لینک ها